09143171123

برلیان

برلیان یکی از تراش های دیاموند هست که درجه بندی رنگ ان از DتاZ میباشد و تمیزی ان IFتاP3 طبقه بندی شده است و در بازار جهانی بهترین و درست ترین تشخیص برای الماس را شرکت GIA انجام میدهد