09143171123

حلقه و پشت حلقه

دو انگشتری که با هم جفت هستند که با برلیان و باگت و مارکیز و پرنس مزین شده اند