09143171123

انگشتر مارکیز خور

جواهراتی که با سنگ اشک و مارکیز و برلیان مزین میشود